jupiter white

XIV OGÓLNOPOLSKI

KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH

„JUPITER 2021”

 

 

Harmonogram konkursu32px Google Forms Logo

Protokół Jury32px Google Forms Logo

 

 

 

 

Regulamin konkursu Plakat small 300

 1. Konkurs „JUPITER 2021” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia lub innych tego typu.
 2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie „JUPITER 2019” nie mogą brać udziału w konkursie „JUPITER 2021” w tej samej grupie.
 3. Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty:
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon

       Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych oraz wymiana doświadczeń między pedagogami.

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych I stopnia. Przesłuchania konkursowe będą prowadzone w dwóch grupach:
  • grupa I - uczniowie klas 1 – 4 cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego
  • grupa II - uczniowie klas 5 – 6 cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej, firma Music Info, oficjalny dystrybutor marki „JUPITER®” oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest jednoetapowy.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 23 - 24 października 2021 w Szkole Muzycznej 1 st. Nr 1, 31-462 Kraków, ul. Pilotów 51.
 5. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest nadesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny na stronie www.wiechowicz.pl od dnia 20 września 2021 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.
 6. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i nie może przekraczać 120 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Do dnia 15 października 2021 r. organizator zamieści na stronie www.wiechowicz.pl listę uczestników i harmonogram przesłuchań.
 8. O kolejności występów uczestników decyduje Organizator. Przesłuchania odbywają się w jednorodnych blokach instrumentalnych.
 9. Jury ocenia grę uczestników na indywidualnych kartach punktacyjnych, w skali od 0 do 25 punktów, według następujących kryteriów:
 • Stopień trudności utworów (0 – 7 pkt.)
 • Sprawność techniczna, umiejętności oraz jakość dźwięku (0 – 9 pkt.)
 • Muzykalność, interpretacja, artystyczne walory wykonania (0 – 9 pkt.)
 1. Planowana pula nagród wynosi około 11.000 złotych (wartość nagród rzeczowych ufundowanych przez firmę Music Info).
 2. Laureaci I miejsc we wszystkich kategoriach są zobowiązani do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.
 3. Jury powołane przez CEA dokona podziału nagród i dyplomów.
 4. Szczegółowe kryteria oceny ustala Jury.
 5. Jury decyduje o przyznaniu Grand Prix, nagród oraz wyróżnień.
 6. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych i grupach wiekowych wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix: instrumentu marki „JUPITER®”. Jury może nie przyznać Grand Prix, jeśli poziom wykonawczy laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych uzna za zbyt niski.
 7. Jury może również wyróżnić nauczycieli i akompaniatorów.
 8. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 9. Warunkiem uzyskania tytułu laureata jest zajęcie miejsca (do I do III)
 10. Uzyskanie tytułu laureata uprawnia ucznia do uzyskania promocyjnej oceny celującej z instrumentu głównego oraz zwolnienia z egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego (Art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych zgodnie z Art. 132 ustawy o Systemie Oświaty.
 11. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas wręczenia nagród nie będą wysyłane.
 12. Wszystkie przesłuchania w ramach konkursu odbywać się będą publicznie i mogą być nagrywane nieodpłatnie przez organizatorów.

 

Program Konkursu

 1. Uczestnicy konkursu prezentują dowolny repertuar.
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać:
 • dla grupy I - 6 minut,
 • dla grupy II - 8 minut
 1. Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.
 2. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem bądź solo.
 3. Całość programu musi być wykonana z pamięci.

Informacji o konkursie „JUPITER 2021” udziela:

SEKRETARIAT SZKOŁY:                   

Szkoła Muzyczna I st. Nr 1

im. St. Wiechowicza

ul. Pilotów 51

31-462 Kraków

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 19

tel. 12 411-49-05, 12 413-74-06 fax. 12 413-84-68