Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania – szczegóły na stronie Edukacja).

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2023/2024

1. Informacje ogólne

 • Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim

 • O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat. Dzieci 6-letnie mogą być przyjęte pod warunkiem dostarczenia opinii psychologicznej o dojrzałości szkolnej.
 • O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 8 do 16 lat


W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:
(Szkoła wypożycza instrumenty na cały cykl kształcenia z wyjątkiem fortepianu, klawesynu i harfy).


SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH


2. Składanie podań

 • Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 31 08 2023 r.
 • W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.

 • Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.3. Badanie Predyspozycji

 • Badanie predyspozycji odbywać się będzie w dniu 31 sierpnia 2023 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.

 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.

 • Badanie uzdolnień składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oraz oceny predyspozycji kandydata w zakresie:

  – umiejętności zaśpiewania piosenki,
  – słuchu muzycznego,
  – harmonicznego,
  – pamięci muzycznej,
  – poczucia rytmu.
  – warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie,
  – zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 • Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.


4. Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty zakończenia przesłuchań

 • Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole:

  – listy zakwalifikowanych
  – listy niezakwalifikowanych


5. Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

 • Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

 • Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.

 • Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy, na dany instrument.


Podstawa prawna:

 1.  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
Skip to content