Rekrutacja

AKTUALNIE TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na instrumenty: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, waltornia, altówka, trąbka

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania – szczegóły na stronie Edukacja).

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2024/2025

1. Informacje ogólne

 • Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim

  O przyjęcie do:

 • klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 • klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;


W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:
(Szkoła wypożycza instrumenty na cały cykl kształcenia z wyjątkiem fortepianu, klawesynu i harfy).


SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH


2. Składanie podań

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym od dnia 01.03.2024 r. do 21.04.2024 r.
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do 12.06.2024 r.
 • W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
 • Do podania należy bezwzględnie dołączyć:
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;3. Badanie Predyspozycji

 • Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadza się badanie przydatności.
 • Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia – polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
  i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 • Badanie uzdolnień składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oraz oceny predyspozycji kandydata w zakresie:

– słuchu muzycznego,

– harmonicznego,

– pamięci muzycznej,

– poczucia rytmu.

– warunków manualnych  do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie,

– zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.

 • Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 22 – 26 kwietnia 2024 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 13 – 14 czerwca 2024 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 • Indywidualne badanie predyspozycji muzycznych podlega ocenie przez komisję rekrutacyjną (zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 20 03 2024 nr 01/2024/D ) w skali od 0 do 25 punktów Zostaje ustalone minimum 16 punktów kwalifikujące do przyjęcia do szkoły w miarę dostępnych miejsc na poszczególne instrumenty. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia (odpowiednio sześcioletni lub czteroletni).


4. Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

 • Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.

 • Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.


5. Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty zakończenia przesłuchań
 • W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej szkoły.
 • Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  szkoły podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 • Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  szkoły  podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Podstawa prawna:

 1.  Art. 142 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 555);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2301)
Skip to content