ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

REGULAMIN I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 1
W OPARCIU O WYTYCZNE MEN, MZ I GIS

Kraków, 01 września 2021 r.

Organizacja zajęć w szkole

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ze względu na trudne warunki lokalowe uczniowie odprowadzani będą przez opiekunów do drzwi wejściowych i tam odbierani przez nauczyciela instrumentu głównego lub innego przedmiotu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury uczniowie udają się do szatni, gdzie pozostawiają wszystkie zbędne rzeczy i przebierają obuwie. Prosimy rodziców o punktualne przyprowadzanie dziecka na lekcje oraz o telefoniczną informacje o spóźnieniach lub nieobecności do pedagoga, sekretariatu szkoły (tel. 12 411 49 05), lub portierni (tel. 12 413 91 37).
 • Podczas przebywania na terenie szkoły ograniczamy całkowicie używanie telefonów komórkowych – dopuszczalne jedynie w przypadku niezbędnej komunikacji z rodzicem lub opiekunem.
 • Podczas przebywania ucznia na terenie szkoły nie przekazujemy przez portiernie uczniowi żadnych rzeczy.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Podczas zajęć uczniowie stosują się do wszystkich zaleceń pedagoga prowadzącego (np. dodatkowa dezynfekcja, dezynfekcja instrumentu, nut.
 • Przedmioty w salach dotykane po każdej lekcji będą dezynfekowane włącznie z klamkami. Sale będą wietrzone.
 • Nie przebywamy na korytarzach, a jeżeli jest to konieczne zachowujemy rekomendowany dystans i zakładamy maseczkę.
 • Często myjemy ręce lub dezynfekujemy środkami znajdującymi się na terenie szkoły.
 • Przemieszczając się po korytarzach zakładamy maseczkę.
 • Zwracamy się do rodziców z wielką prośbą o wcześniejsze powiadamianie szkoły (mailowo lub telefonicznie do sekretariatu lub nauczyciela) o nieobecności ucznia na zajęciach, a także przyczynie nieobecności (mając do Państwa wielkie zaufanie bardzo liczymy na szczerość szczególnie w zaistniałej sytuacji epidemicznej).
 • Jeżeli Państwo zaobserwujecie u dziecka niepokojące objawy należy bezwzględnie zatrzymać dziecko w domu, a problem ewentualnego nadrobienia nieobecności zostanie rozwiązany po konsultacji z nauczycielami bądź dyrekcją szkoły.
 • Każde dziecko z objawami przeziębienia, kaszlu kataru będzie kierowane do wyznaczonego pomieszczenia zwanego izolatorium i tam będzie oczekiwało na jak najszybszy przyjazd rodzica bądź opiekuna.


ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I MAGAZYNU INSTRUMENTÓW

 • Na początku roku szkolnego wszelkie sprawy dot. wypożyczenia instrumentu załatwia nauczyciel prowadzący przedmiot.
 • W celu wypożyczenia instrumentu należy pobrać ze strony szkoły druk rewersu i wypełniony przekazać nauczycielowi. Nauczyciel dokona wypożyczenia i przekaże instrument uczniowi na lekcji.
 • W bibliotece i magazynie instrumentów może przebywać jednocześnie 1 osoba + pracownik wypożyczający. Zabrania się oczekiwania na schodkach do biblioteki i magazynu.


KONTAKT RODZICÓW (OPIEKUNÓW) ZE SZKOŁĄ

 • W sytuacjach koniecznego kontaktu, bądź załatwienia niezbędnych spraw rodzice i opiekunowie proszeni są umówienie w sekretariacie, pisma do dyrekcji zostawiamy na portierni – będą rozpatrywane bez zwłoki.
 • Kontakt z dyrekcją szkoły będzie możliwy poprzez służbowy telefon komórkowy (887 203 355) od poniedziałku do piątku w godzinach 11-12 oraz od 15-18
 • Jeżeli dyrekcja w danym momencie nie odbierze telefonu to uprzejmie prosimy o pozostawienie swojego numeru – oddzwonimy
 • Jeżeli nastąpi konieczność spotkania osobistego w szkole rodzic bądź opiekun (jeden) jest zobowiązany do stosowania reżimu sanitarnego tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.


INTERESANCI I OSOBY POSTRONNE NA TERENIE SZKOŁY

 • Każda osoba wchodząca na teren szkoły (z wyjątkiem stałych pracowników i uczniów) zostaje odnotowana w rejestrze przez pracownika portierni z zaznaczeniem dnia i godzin wejścia i wyjścia.
 • Osoba taka może wejść po zastosowaniu zasad ogólnych tj. dezynfekcja rąk, nałożenie maseczki


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
  1. Pracownicy szkoły/bursy/internatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

STATUT I REGULAMINY

Statut Szkoły oraz regulaminy i programy nauczania znajdują się na stronie BIP.


DOKUMENTY SZKOLNE 2023/2024

Skip to content