Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania - szczegóły na stronie Edukacja).

 
Nie wiesz jak wyglądają i jak brzmią instrumenty?
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania prezentacji naszych uczniów.  yt icon rgb

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2021/2022

1.      Informacje ogólne

 • Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież wwieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty przed południem.
  Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim
 • O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat. Dzieci 6-letnie mogą być przyjęte pod warunkiem dostarczenia opinii psychologicznej o dojrzałości szkolnej.
 • O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 8 do 16 lat

W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

(Szkoła wypożycza instrumenty na cały cykl kształcenia z wyjątkiem fortepianu i klawesynu).

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

 • Skrzypce
 • Altówka.
 • Wiolonczela,
 • Kontrabas,
 • Harfa
 • Gitara

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Fagot
 • Trąbka
 • Waltornia
 • Puzon
 • Perkusja
 • Akordeon

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 • Fortepian
 • Klawesyn

2.      Składanie podań

 • Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 7 05 2021 r. wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, ,można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
 • Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie.

  Druk podania z kwestionariuszem osobowym w wersji do wypełnienia na komputerze lub ręcznie znajduje się poniżej. Zachęcamy do wypełnienia komputerowego - w przypadku wypełnienia odręcznego prosimy o czytelne wypełnienie!

Podanie do klasy 1pdf

Podanie do klasy wyższejpdf

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, w wyżej wymienionym terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie składania podań.
 • Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

3.      Badanie Predyspozycji

 • Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 10 – 14 maja 2021 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 • Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 • Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
 • umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
 • słuchu muzycznego,
 • harmonicznego,
 • pamięci muzycznej,
 • poczucia rytmu.
 • warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 • Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.

4.      Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 • Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole i zamieszczonych na stronie internetowej szkoły:
 • listy zakwalifikowanych
 • listy niezakwalifikowanych

5.      Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

 • Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.
 • Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.
 • Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.
 • Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

 

Termin składania Wniosków: od 08 marca do 07 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382, Dz. U. z 2021 r. poz. 150, 242 i 370).