Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów w wieku 6 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania - szczegóły na stronie Edukacja).

Zapraszamy również dzieci w wieku 4 - 6 lat do Działu Wychowania Przedszkolnego.
Zapisy rozpoczną się we wrześniu 2018 r.


Egzaminy wstępne dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w dniach: od 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do 15 czerwca 2018 r. (piątek)

w siedzibie szkoły przy ul. Pilotów 51.

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. St. Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają do dnia 08 06 2018 r. podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym. Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej (poniżej) oraz w sekretariacie szkoły.
 2. Przy składaniu w sekretariacie szkoły powyższych dokumentów ustala się terminy (dzień i godzinę) przesłuchań.
 3. W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, ,można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
 4. Badanie przydatności kandydatów odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 5. Egzamin uważa się za zdany jeżeli kandydat uzyska co najmniej 18 pkt.
 6. Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 7. Wyniki są ogłaszane w formie trzech list:
  • Listy przyjętych (zawierającej kandydatów, którzy zdali egzamin i zostali przyjęci do szkoły)
  • Listy rezerwowej (zawierającej kandydatów, którzy zdali egzamin i nie zostali przyjęci z braku miejsc)
  • Listy nieprzyjętych (zawierającej kandydatów, którzy nie zdali egzaminu i nie zostali przyjęci)
 8. W przypadku rezygnacji uczniów, kandydaci z listy rezerwowej będą przyjmowani w kolejności, w jakiej zostali umieszczeni na liście.


kwestionariusz kandydata pdf
 

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.