Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania - szczegóły na stronie Edukacja).

Zapraszamy również dzieci w wieku 4 - 6 lat do Działu Wychowania Przedszkolnego.
Zapisy rozpoczną się we wrześniu 2019 r.


Egzaminy wstępne dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w dniach  od 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do 12 czerwca 2019 r. (środa)
w siedzibie szkoły przy ul. Pilotów 51.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020

 1. Informacje ogólne

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w Cyklu 4 letnim

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat.

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 16 lat

W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

 • Skrzypce
 • Altówka.
 • Wiolonczela,
 • Kontrabas,
 • Harfa
 • Gitara

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Fagot
 • Trąbka
 • Waltornia
 • Puzon
 • Perkusja
 • Akordeon

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 • Fortepian
 • Klawesyn
 • Organy
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 7 06 2019 r.
  Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia i złożone po terminie nie będą przyjmowane.
 2. Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 3. W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, ,można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
 4. Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 5. Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
  • umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
  • słuchu muzycznego,
  • harmonicznego,
  • pamięci muzycznej,
  • poczucia rytmu.
  • warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
  • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 6. Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
 7. Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 8. Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole:
  • listy zakwalifikowanych
  • listy niezakwalifikowanych

 

Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu  w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

Termin składania Wniosków: od 27 marca do 07 czerwca 2019 r.

 

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.