Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z sytuacją epiedemiczną i kolejnych obostrzeniach ogłoszonych przez Premiera RP na podstawie §2b. 1. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) uprzejmie informuję,
że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r.

wszystkie zajęcia szkolne będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia (zarówno teoretyczne jak i instrumentalne) będziemy prowadzić według tego samego podziału godzin, jaki obowiązywał dla zajęć stacjonarnych. Ewentualne zmiany terminów zajęćinstrumentu głównego mogą nastąpić w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

Zajęcia kształcenia słuchu, audycji muzycznych i rytmiki będą się odbywać w oparciu o platformę Google Classroom. Ci uczniowie, którzy nie zdążyli odebrać loginów i haseł proszeni są o napisanie maila do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie
Marek Hampel +48 664 982 208
Katarzyna Hampel +48 784 414 272

Ponieważ całość prac związanych z uruchomieniem platformy Google Classroom wykonujemy własnymi siłami nauczycieli prosimy o wyrozumiałość gdyby na początku wystąpiły jakiekolwiek problemy w tym zakresie. W razie problemów techniczno - informatycznych proszę o mail lub telefon do p. Marka Hampla

Mając nadzieję na jak najszybszy powrót do nauki stacjonarnej życzymy dużo zdrowia.

Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://www.wiechowicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.wiechowicz.pl

Data publikacji strony internetowej: 01 09 2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22 09 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • strona nie posiada mapy: mapy strony zostanie utworzona w najbliższym czasie

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.wiechowicz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zawiślak, adres poczty internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (BIP)

 
 
Data rozpoczęcia zajęć zespołów:
 
 
chóru, orkiestry, big-bandu i wokalno-instrumentalnego
 
zostanie ogłoszona po 20 września.  
 
 
 
 
 
  
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
 
Wandy Domki - Krzak,

znakomitego pedagoga, przyjaciela dzieci i młodzieży, serdecznego i dobrego człowieka,

długoletniego kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i pedagoga naszej szkoły.  
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
 
 
 

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza

mieści się w Krakowie, przy ul. Pilotów 51Ze Statutu Szkoły:

Cele i zadania szkoły:
 1. Rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
 2. Przygotowuje świadomych i wrażliwych odbiorców kultury,
 3. Oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 4. Przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego.
Szkoła realizuje te cele poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania w zakresie zajęć praktycznych i teoretycznych,
 2. Tworzenie możliwości uprawiania muzyki kameralnej zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami
      i możliwościami uczniów,
 3. Organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów na wszystkich etapach nauczania,
 4. Zapewniane uczestnictwa zdolnej młodzieży w konkursach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,
 5. Współdziałanie z placówkami kulturalno - oświatowymi w rozwijaniu działalności artystycznej,

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzymy Wam udanego odpoczynku a przede wszystkim wiele zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Absolwentom kończącym szkołę składamy serdeczne gratulacje, życząc wielkich sukcesów na drodze dalszej edukacji.

Z tymi, którzy będą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia zawsze będziemy całym sercem ciesząc się z sukcesów i wspomagając przy porażkach (oby się nigdy nie zdarzyły).

Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcecie odwiedzać mury naszej szkoły, która zawsze pozostanie Szkołą, w której stawialiście pierwsze muzyczne kroki.

Rodzicom i opiekunom serdecznie dziękujemy za ofiarność i trud we wspomaganiu swoich pociech.

Mimo trudności życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze – dbajcie o siebie i najbliższych.

Do zobaczenia we wrześniu!

                                                                                                            Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Szanowni Państwo,
 
w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I – III, pragnę poinformować, że szkoła muzyczna posiada status szkoły bez obowiązku szkolnego.
Zajęcia, jakie proponuje MEN dotyczą tych dzieci, których rodzice nie mają innej możliwości sprawowania nad nimi opieki w czasie wykonywania pracy zawodowej. Zagrożenie epidemiczne nadal istnieje, więc nie należy narażać zdrowia i życia uczniów i nauczycieli oraz ich rodzin.
Z obecnych komunikatów wynika, że szkoły pozostaną zamknięte do 26 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego.
Zajęcia odbywają się na dotychczaspowych (zdalnych) zasadach, wg. harmonogramu ustalonego przez nauczycieli instrumentu głównego. Zadania z zakresu przedmiotów teoretycznych są na bieżąco zamieszczane na stronie szkolnej w dziale "dla uczniów" do pobrania i wykonania.
 
W odpowiednim czasie pojawią się dalsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego.
 
Zachęcam do śledzenia strony internetowej szkoły.
 
z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
               
                 Janina Nowicka

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza, 31-462 Kraków, ul. Pilotów 51

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę .

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych –

                       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.