Articles

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z sytuacją epiedemiczną i kolejnych obostrzeniach ogłoszonych przez Premiera RP na podstawie §2b. 1. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) uprzejmie informuję,
że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r.

wszystkie zajęcia szkolne będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia (zarówno teoretyczne jak i instrumentalne) będziemy prowadzić według tego samego podziału godzin, jaki obowiązywał dla zajęć stacjonarnych. Ewentualne zmiany terminów zajęćinstrumentu głównego mogą nastąpić w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

Zajęcia kształcenia słuchu, audycji muzycznych i rytmiki będą się odbywać w oparciu o platformę Google Classroom. Ci uczniowie, którzy nie zdążyli odebrać loginów i haseł proszeni są o napisanie maila do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie
Marek Hampel +48 664 982 208
Katarzyna Hampel +48 784 414 272

Ponieważ całość prac związanych z uruchomieniem platformy Google Classroom wykonujemy własnymi siłami nauczycieli prosimy o wyrozumiałość gdyby na początku wystąpiły jakiekolwiek problemy w tym zakresie. W razie problemów techniczno - informatycznych proszę o mail lub telefon do p. Marka Hampla

Mając nadzieję na jak najszybszy powrót do nauki stacjonarnej życzymy dużo zdrowia.

Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://www.wiechowicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.wiechowicz.pl

Data publikacji strony internetowej: 01 09 2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22 09 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • strona nie posiada mapy: mapy strony zostanie utworzona w najbliższym czasie

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.wiechowicz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zawiślak, adres poczty internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (BIP)

 
 
Data rozpoczęcia zajęć zespołów:
 
 
chóru, orkiestry, big-bandu i wokalno-instrumentalnego
 
zostanie ogłoszona po 20 września.  
 
 
 
 
 
www white REGULAMIN I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 1
W OPARCIU O WYTYCZNE MEN, MZ I GIS