jupiter white

XIV OGÓLNOPOLSKI

KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH

„JUPITER 2021”

 

 

Harmonogram konkursu32px Google Forms Logo

 

 

 

Regulamin konkursu Plakat small 300

 1. Konkurs „JUPITER 2021” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia lub innych tego typu.
 2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie „JUPITER 2019” nie mogą brać udziału w konkursie „JUPITER 2021” w tej samej grupie.
 3. Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty:
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon

       Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych oraz wymiana doświadczeń między pedagogami.

 1. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych I stopnia. Przesłuchania konkursowe będą prowadzone w dwóch grupach:
  • grupa I - uczniowie klas 1 – 4 cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego
  • grupa II - uczniowie klas 5 – 6 cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej, firma Music Info, oficjalny dystrybutor marki „JUPITER®” oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest jednoetapowy.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 23 - 24 października 2021 w Szkole Muzycznej 1 st. Nr 1, 31-462 Kraków, ul. Pilotów 51.
 5. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest nadesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny na stronie www.wiechowicz.pl od dnia 20 września 2021 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.
 6. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i nie może przekraczać 120 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Do dnia 15 października 2021 r. organizator zamieści na stronie www.wiechowicz.pl listę uczestników i harmonogram przesłuchań.
 8. O kolejności występów uczestników decyduje Organizator. Przesłuchania odbywają się w jednorodnych blokach instrumentalnych.
 9. Jury ocenia grę uczestników na indywidualnych kartach punktacyjnych, w skali od 0 do 25 punktów, według następujących kryteriów:
 • Stopień trudności utworów (0 – 7 pkt.)
 • Sprawność techniczna, umiejętności oraz jakość dźwięku (0 – 9 pkt.)
 • Muzykalność, interpretacja, artystyczne walory wykonania (0 – 9 pkt.)
 1. Planowana pula nagród wynosi około 11.000 złotych (wartość nagród rzeczowych ufundowanych przez firmę Music Info).
 2. Laureaci I miejsc we wszystkich kategoriach są zobowiązani do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.
 3. Jury powołane przez CEA dokona podziału nagród i dyplomów.
 4. Szczegółowe kryteria oceny ustala Jury.
 5. Jury decyduje o przyznaniu Grand Prix, nagród oraz wyróżnień.
 6. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych i grupach wiekowych wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix: instrumentu marki „JUPITER®”. Jury może nie przyznać Grand Prix, jeśli poziom wykonawczy laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych uzna za zbyt niski.
 7. Jury może również wyróżnić nauczycieli i akompaniatorów.
 8. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 9. Warunkiem uzyskania tytułu laureata jest zajęcie miejsca (do I do III)
 10. Uzyskanie tytułu laureata uprawnia ucznia do uzyskania promocyjnej oceny celującej z instrumentu głównego oraz zwolnienia z egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego (Art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych zgodnie z Art. 132 ustawy o Systemie Oświaty.
 11. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas wręczenia nagród nie będą wysyłane.
 12. Wszystkie przesłuchania w ramach konkursu odbywać się będą publicznie i mogą być nagrywane nieodpłatnie przez organizatorów.

 

Program Konkursu

 1. Uczestnicy konkursu prezentują dowolny repertuar.
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać:
 • dla grupy I - 6 minut,
 • dla grupy II - 8 minut
 1. Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.
 2. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem bądź solo.
 3. Całość programu musi być wykonana z pamięci.

Informacji o konkursie „JUPITER 2021” udziela:

SEKRETARIAT SZKOŁY:                   

Szkoła Muzyczna I st. Nr 1

im. St. Wiechowicza

ul. Pilotów 51

31-462 Kraków

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 19

tel. 12 411-49-05, 12 413-74-06 fax. 12 413-84-68